Back Office 22

VIRTUELE ONDERSTEUNING 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1 - Definities

a. Back Office 22 is de handelsnaam, waaronder Nathalie Blankwater-Hiep zelfstandig een bedrijf uitoefent bestaande uit het verrichten van administratieve, secretariële en organisatorische diensten. De opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon, die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de diensten van Back Office 22

Artikel 2 - Geldigheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Back Office 22 en de opdrachtgever.

Artikel 3 - Offerte

a. Op verzoek van de opdrachtgever kan Back Office 22 een offerte opstellen voor de te verrichten werkzaamheden.

b. De offerten zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

c. Alle offerten hebben een geldigheidsduur, deze wordt vermeld op de offerte. 

Artikel 4 - Overeenkomst

a. Overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Back Office 22 kunnen zowel mondeling, schriftelijk en per email worden gesloten.

b. Overeenkomsten worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.

c. De data, tijden en plaatsen waarop de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden worden verricht (merendeel online) worden in overleg vastgesteld.

d. Back Office 22 is te allen tijde en zonder opgaaf van redenen gerechtigd om het werk, dat de opdrachtgever aanbiedt, niet te aanvaarden.

e. De opdrachtgever en Back Office 22 kunnen de overeenkomst te allen tijde en zonder inachtneming van een opzegtermijn beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de ander, zonder dat die ander op enigerlei wijze ter zake daarvan aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

f. Behoudens het gestelde in het vorige lid eindigt de overeenkomst door het verstrijken van de termijn waarvoor zij is aangegaan, zonder dat er sprake zal kunnen zijn van stilzwijgende verlenging.

Artikel 5 - Vergoeding

a. De vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en de aan de opdrachtgever in rekening te brengen kosten luiden overeenkomstig de tarievenlijst van Back Office 22, tenzij anders is overeengekomen.

b. Back Office 22 is gerechtigd om aan het begin van elk kalenderjaar de prijzen aan te passen, wanneer de ontwikkeling van lonen en prijzen naar de mening van Back Office 22 daartoe aanleiding geeft. In dat geval deelt Back Office 22 de nieuwe prijzen tenminste één kalendermaand voor de ingangsdatum mee aan de opdrachtgever.

c. De opdrachtgever is de vergoeding niet verschuldigd, indien en voor zover Back Office 22 om welke reden of door welke oorzaak ook, ziekte daaronder begrepen, de overeengekomen werkzaamheden niet heeft verricht.  

Artikel 6 - Betaling

a. Back Office 22 brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Facturering vindt plaats per 1 of 2 weken, per maand, of direct na voltooiing van de werkzaamheden.

b. De opdrachtgever is gehouden om het bedrag van de factuur te voldoen binnen de aangegeven termijn op de factuur.

c. Back Office 22 is gerechtigd vooruitbetaling van de vergoedingen door de opdrachtgever te verlangen.

d. Indien de opdrachtgever in verzuim blijft om de volledige betaling tijdig te verrichten, is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke.

e. Ingeval de opdrachtgever jegens Back Office 22 in verzuim is, alsmede in geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de opdrachtgever, worden alle door de opdrachtgever aan Back Office 22 verschuldigde bedragen terstond en geheel opeisbaar, zonder dat de enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.

f. In geval van niet tijdige betaling van enig bedrag door de opdrachtgever aan komen alle daardoor aan Back Office 22 veroorzaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de opdrachtgever, die deze des verzocht onverwijld zal vergoeden.   

Artikel 7 - Geheimhouding

a. Back Office 22 verplicht zich tot geheimhouding jegens derden over hetgeen haar in het kader van de uitvoering van het takenpakket ter kennis is gekomen.  

Artikel 8 – Inwerkingtreding

a. Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden op 1 september 2015.